Vedtægter for Juelsminde Tennis Klub

 

 

 • 1 Klubbens navn er Juelsminde Tennis Klub. Klubben er medlem af DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.
 • 2 Klubben har til formål at give sine medlemmer mulighed for at spille tennis, dels på åbne baner, dels om muligt i hal samt at udbrede kendskabet til dette spil i Juelsminde og omegn, og ved at samarbejde med andre klubber, eller på anden måde, udvikle tennisspillernes færdigheder og give børn som voksne mulighed for sportslige aktiviteter og kammeratlig samvær med jævnaldrene i deres fritid.
 • 3 I klubben kan enhver person optages, enten som aktiv eller passiv medlem.
 • 4 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Regnskabsåret er kalenderåret: 1/1 – 31/12.

Har et medlem ikke inden for det af bestyrelsen fastsatte tidspunkt betalt kontingent, betragtes pågældende som ud- meldt af klubben.

 • 5 Medlemmer, der inden for klubbens område forser sig mod klubbens vedtægter eller andre klubforskrifter og undlader at efterkomme rimelige henstillinger fra bestyrelsens side, kan af denne idømmes karantæne og om nødvendigt bort- vises.
 • 6 Bestyrelsen, der består af mindst 5 medlemmer, vælges på den ordinære generalforsamling. Endvidere vælges 1 suppleant for bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. Af de valgte bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur med lige årstal: 3 og i år med ulige årstal: 2 medlemmer. Ved flere end 5 bestyrelsesmedlemmer afgås forholdsvis 3 og 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Efter behov kan bestyrelsen konstituere til andre formål som f.eks.: Spilleudvalgs-formand, baneformand, ungdomsleder m.v.

 • 7 Formanden leder bestyrelsens møder og er ansvarlig for, at de på generalforsamlingen og i bestyrelsen trufne beslutninger nedskrives i et referat. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden og er overfor generalforsamlingen ansvarlig for klubbens økonomi. Bestyrelsen kan i alle økonomiske henseender forpligte klubben, hvor ønskeligt. Til afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog beslutning i hen- hold til bestemmelserne i § 9.
 • 8 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail til alle medlemmer. Datoen og tidspunkt vil oftest være udmeldt ved sæsonens start på klubbens hjemmeside. Dagsorden meddeles samtidigt og omfatter mindst følgende punkter:

Valg af dirigent / referent

Bestyrelsens beretning

Regnskabsaflæggelse

Indkomne forslag

Fastlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for kommende sæson

Valg af bestyrelse

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer

Valg af 1 revisorsuppleant

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 • 9 Beslutninger fattes på enhver generalforsamling ved simpel stemmeflertal. På begæring af mindst 3 medlemmer kan der kræves skriftlig afstemning. Til vedtagelse af lovændringer og pantsætning af fast ejendom eller klubbens opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen. Er ikke så mange medlemmer mødt, afholdes en ny generalfor- samling, hvor beslutning kan vedtages uden hensyn til antal- et af de mødte medlemmer, men med førnævnte kvalificerede majoritet. Ethvert aktivt medlem over 16 år har stemme ret.
 • 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde anledning dertil, eller når det forlanges af mindst 10 % af klubbens medlemmer. Indkaldelse sker som beskrevet i § 8 ved mail.
 • 11 I tilfælde af klubbens opløsning skal dens midler tilfalde et formål, der virker til tennissportens fremme i Juelsminde, hvis muligt, efter generalforsamlingens bestemmelse.
 • 12 I forhold, hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelsen.
 • 13 Denne vedtægt er vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. marts 1984 og revideret 17. november 1987, 17. november 1992, 30. april 2008 og senest på ekstraordinær generalforsamling 14. sep. 2018.